Predstavitev projekta

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Vodja projekta: doc. dr. Branko Gabrovec

Trajanje projekta: 1. 09. 2020 – 31. 10. 2023

Projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni COVID-19; blaženje posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga ter preprečevanje elementov krhkosti; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

Logo - Nacionalni inštitut za Javno zdravje
Logo - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Cilji projekta:

 • Krepitev kapacitet epidemiološke službe (mobilni timi, kadri za podporo izvajanju epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, informacijsko tehnološka podpora analiz);

 • ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covid-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja: prebivalci / zdravstveni delavci, uporaba razkužil) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;

 • podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;

 • preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije;

 • razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, platforma COVID-19 e-učenja).

Organizacijska struktura projekta:

 • Delovni paket 1 (DP1): Koordinacija

 • Delovni paket 2 (DP2): Evalvacija

 • Delovni paket 3 (DP3): Diseminacija

 • Delovni paket 4 (DP4): Epidemiologija

 • Delovni paket 5 (DP5): Infrastruktura epidemiologije

 • Delovni paket 6 (DP6): Ozaveščanje posameznikov

 • Delovni paket 7 (DP7): Duševno zdravje

  • Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji;
  • Nadgradnja programa za duševno zdravje To sem jaz na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah;
  • Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize;
  • Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer.
 • Delovni paket 8 (DP8): Sistem zdravstvenega varstva in podatki

  • Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva;
  • Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti);
  • Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO).
 • Delovni paket 9 (DP9): Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine

Kontakti vodij delovnih paketov:

Delovni paket: Vodja:
DP1 KOORDINACIJA doc. dr. Branko Gabrovec
DP2 EVALVACIJA Katarina Cesar
DP3 DISEMINACIJA Mitja Vrdelja
DP4 EPIDEMIOLOGIJA Mario Fafangel
DP5 INFRASTRUKTURA EPIDEMIOLOGIJE Tanja Amon
DP6 OZAVEŠČANJE POSAMEZNIKOV Jan Peloza
DP7 DUŠEVNO ZDRAVJE dr. Špela Selak
DP8 SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN PODATKI: Metka Zaletel
DP9 RAZVOJ ZNANJA IN KOMPETENC ZA RAZLIČNE SKUPINE: prim. prof. dr. Ivan Eržen

Nameravana investicija je skladna z naslednjimi strategijami in politikami:

 • Strategija razvoja Slovenije 2030

 • Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«;

 • Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18-28);

 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmetna investicija je usklajena z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” preko prednostne naložbe 9.1 “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 3:  “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju,” s spremembo OP EKP 2014-2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Logo - Evropski socialni sklad